Yogafilosofi och historia

Yogafilosofi
Det finns tre grundläggande strömningar yoga filosofi: Klassisk, Advaita Vedanta och Tantra.

  • Klassisk yoga grundläggande tro är att natur (Prakriti) och själ (Purusha) är separata. Målet med klassisk yoga är att gå med den gudomliga anden som överskrider frågan. Denna andliga perfektion kan endast uppnås genom att övervinna underlägsenhet av kroppen och dess inneboende begär.
  • Advaita Vedanta lär oss att natur och själ är ett (dualistisk), och det grundläggande problemet med den mänskliga villkoret är att vi antar att de är åtskilda, med andra ord lever vi i ett vilselett tillstånd. Målet med vedantisk yoga är att överskrida en illusion, maya på sanskrit, vilket gör oss blinda för vår grundläggande enhet med universum.
  • Tantra är också icke-dualistisk, men ser denna strävan annorlunda. Tantra sägs att både själ och natur (Shiva & Shakti) är verkliga fenomen, men inte separata. I Tantra är frågan inte sämre än det gudomliga, men en aspekt av det. Man söker inte frihet från kroppen, en söker frihet i kroppen. I historien om yogiska tankesätt, är detta en revolutionerande synpunkt.

Syftet med en yogalärare är att hjälpa eleven att avslöja sin egen potential. Genom behärskning av asanas och utövande av meditation, guida eleven till att genomföra en kraftfull omvälvande resa.

Hathayoga
Hathayoga är ett paraplybegrepp för all typ av fysisk yoga och är grunden för många välbekanta yogaformer som Anusarayoga, Iyengaryoga, Viryayoga, Kundaliniyoga och Ashtang Vinyasaayoga. Hatha betyder ”kraftfull” (”ha” betyder sol och ”tha” måne).  Det är föreningen mellan två motsatser som skapar en kraftfull dynamik.

 

Vad är yoga?
Med dessa fem definitioner skulle yoga kunna beskrivas:  

1. Yoga är en disciplinerad metod för att uppnå ett mål
2. Yoga är en teknik för att kontrollera kroppen och sinnet.
3. Yoga är ett namn på en av Hinduismens filosofiska system.

4. I kombination med andra ord (som t.ex. Hathayoga) refererar man till traditioner som inriktat sig på speciella yoga tekniker.
5. Yoga är målet för utövandet av yoga.

 

Vad betyder AUM (OM)?
A – Vakenhet eller Brahman (skaparen)
U – Dröm eller Vishnu (uppehållaren, bevarande)
M – Drömlös sömn eller Shiva (frigöraren, upplösning)
Detta sägs symbolisera treenigheten i Brahman, Vishnu och Shiva.

Att sjunga AUM eller OM som vi ofta säger det, som inledning och avslutning på en yoga klass är en symbol för att innan klassen landa i nuet, sätta dagens intention, tysta alla våra ”inre röster” och efter klassen påminna oss om att ta med yogan även utanför mattan och leva mer yoga (ett med naturen). Det sjätte steget i Patanjalis åttafaldiga väg handlar om att uppnå koncentration och genom att Chanta mantrat OM bli helt upptagen av de inre vibrationerna i kroppen och i våra Chakran, likväl som vibrationerna i rummet från de andra deltagarna.


Sanskrit

Sanskrit är det äldsta bevarade indoariska språket och troligtvis även det äldsta indoeuropeiska. Sanskrit är yogans språk och du kommer under yogaklasserna att bli mer och mer bekant med några vanliga Sanskrit ord och termer. 


Vad finns det för poäng att sjunga ett Mantra?
Man-
sinne
Tra
- befria
Att sjunga ett gemensamt mantra är som att ”tona in” och komma på samma våglängd som universum. Att bli ett med alltet. Att vi alla är mer lika än olika. De flesta blir glada av musik och sång och upplever vibrationerna i kroppen som positivt. Att upprepa ett mantra ”Japa” stillar våra ”inre röster” och upplevs ofta som att man blir mer fokuserad och närvande i nuet och på uppgiften. Ett mantra kan innefatta din egen ”bön” av tacksamhet, att skänka en tanke till nära och kära, dagens mål eller intension. Perfekt att inleda och avsluta en klass med för att innan en klass förbereda sinnet på vad som nu ska ske och vad vi vill och önskar samt att efteråt påminna oss om att behålla dessa tankar även utanför mattan i livet. 


Prana & Nadier
Prana är Sanskrit och betyder ”Livskraft/livsenergi”. En livsenergi som tänks flöda genom kroppen i små energibanor kallade Nadis, ungefär som blod genom blodkärl. Nadi betyder rör eller tub och det sägs finnas runt 72000 olika Nadier, men den siffran varierar i olika skrifter upp till 350 000. De tre viktigaste huvud nadierna är:

Ida – Är sammankopplad med månen, den kvinnliga energin, kylande/svalkande effekt. Slingrar sig som en orm längs Sushumna och slutar i vänster näsborre.
Pingala – Är sammankopplad med solen, den manliga energin, värmande/upphettande effekt. Slingrar sig som en orm längs Sushumna och slutar i höger näsborre.
Sushumna – Går från rot chakrat till kron chakrat. Alltså från svanskotan genom hela ryggranden och upp till toppen av hjässan. Är den centrala energi kanalen. 

 

Det finns 5 olika former av Prana
1. Prana Vaju - ansvarig för hjärtslag och andning. Den kommer in i kroppen genom andning och skickas till varje cell genom cirkulationssystemet. 

2. Apana Vaju- ansvarig för eliminering av slaggprodukter från kroppen via lungorna och system utsöndringsorganen.

3. Udana Vaju- ansvarig för att producera ljud genom röstapparaten, som i tal, sång, skratt och gråt. 

4. Samana Vaju - ansvarig för matsmältningen och cellernas ämnesomsättning. Samana ingår även värmen som reglerar processer i kroppen. Auror är projektioner av denna ström. 

5. Vyana Vaju- ansvarig för expansion och kontraktion processer i kroppen t.ex. det frivilliga muskelsystemet. 


Pranayama

 Kontroll av andningen eller ordagrant ”förlängning av livskraften". Andningsövningar som syftar till att reglera kroppens flöden av prana. Enligt yogan kan man genom att styra andningen upprätta balans mellan kroppens och psykets funktioner. Pranayama, i första hand med en djup och långsam andning, har en lugnande inverkan på sinnet och är därför en förberedelse inför meditation. Till de viktigaste övningarna hör nadi shodana pranayama, som syftar till att vitalisera och rena energikanalerna. Genom kontrollerad och observerad andning kan vi fördjupa känslan av att vara i vår egen kropp


Ujjayi pranayama

Sägs ha en lugnande och uppvärmande effekt på kroppen. Vi använder den för att lugna nervsystemet och stilla sinnet. Ujjayi kallas ofta ”havsandning” då det låter som havets brus. Musklerna i luftstrupen stramas åt och stuphuvudet sänks och då skapas detta brusande ljud som kan låta som ett viskande Aaaaahhhh.  Ljudet får oss att fokusera på det vi gör just nu. 

 

Namastê ett yogiskt tack

Ordet Namaste är en kombination av de två sanskrit ord: NAMA, och te. I grund och botten betyder NAMA "böja" och te betyder "du". ”Jag hälsar det som är gudomligt i dig som också är det som är gudomligt mig Yogastudenter upprepar ofta "Namaste" i slutet av varje klass som ett tack,hedrar sin instruktör och sina lärare genom livet. Gesten görs genom att föra samman handflatorna framför hjärtat, med fingrarna pekandes uppåt och böjer ner huvudet. Gesten erkänner dualiteten i allt och betecknar vår strävan att föra samman dessa två krafter, vilket slutligen leder till en högre enhet, tillstånd av Oneness.

"När du är på den platsen i dig där allt är sant och jag är på den platsen i mig, då är vi båda en."

Patanjalis Yoga Sutra 
Den text som står i centrum under yogans klassiska period heter Yoga Sutra. Författaren är möjligen en gåtfull man med namnet Patanjli (men det kan också vara Vindhyavasin). Patanjali levde förmodligen på 400 talet e.v.t. då han sammanförde, skrev ner och lade till texter till den redan existerande yoga traditionen. Sutra betyder egentligen "tråd" och i Yoga Sutra betyder Sutra en liten minnesknut som binder ihop korta visdomsord till en komplex filosofisk tankeväv. Yoga Sutra är en skrift i fyra delar som består av ca 200 Sutror. Grundsatsen finns i den första delens andra Sutra och har innebörden att "det som tyglar sinnets växlingar är yoga" (yogas-citta-vrtti-nirodhah). De övriga Sutrorna är förklaringar till denna. 

Kanske är Yoga Sutra mest känd för en åttafaldig väg mot frihet och fred i sinnet:

1. Yama – disciplin eller etiska observationer, riktlinjer, yttre kontroll
2. Niyama – självdiciplin eller självobservation, inre kontroll
3. Asana – fysiska rörelser och kroppspositioner, ställningar

4.Pranayama - andningsövningar
5. Pratyahara – sinnets/sinnenas tillbakadragande, rikta sinnena inåt och kontrollera dem
6. Dharana – riktad koncentration

7. Dhyana - meditation
8. Samadhi – hänryckning eller extas, yogans högsta tillstånd av stillhet, lycka, frihet i djup tillit. Högre medvetande.